Nguồn gốc của chiếc xe kéo cũng như quá trình cải tiến thành xe xích lô. Vào đầu thế kỷ thứ 21 nầy, bất cứ người du khách nào đến Hà-Nội hay Sàigon lần đầu tiên đều bị ấn tượng bởi sự lưu thông dầy đặt trong