Lịch sử Trung Quốc và Việt Nam rất gắn liền nhau, sự hiện diện của người Hoa trên đất Việt đã có từ ngàn xưa, người dân Trung Quốc rất giỏi về buôn bán, họ hay sống chung đoàn tụ lại với nhau. “Chợ Lớn” là khu phố người Hoa rất lớn ở Saigon, cũng giống như là quận 13 của Paris vậy.

Cộng đồng người Hoa

Cộng đồng người Hoa

Cộng đồng người Hoa

Cộng đồng người Hoa

Phái đoàn Trung Quốc

Phái đoàn Trung Quốc

Chợ lớn thuở sơ khai

Chợ lớn thuở sơ khai

Thợ sửa giày

Thợ sửa giày

Ðám ma

Ðám ma

Back to the Future

Back to the Future

Hút thuốc phiện

Hút thuốc phiện

Ðang làm vịt quay

Ðang làm vịt quay

Ðoàn hát Quảng

Ðoàn hát Quảng

Nhà hát người Tàu

Nhà hát người Tàu

Chùa Tàu

Chùa Tàu

Một ngôi chùa ở Chợ Lớn

Một ngôi chùa ở Chợ Lớn

Ðường Canton trong Chợ lớn

Ðường Canton trong Chợ lớn

Hút thuốc (phiện, thuốc lào)

Hút thuốc (phiện, thuốc lào)

Hút thuốc phiện

Hút thuốc phiện

Gia đình giàu người Hoa

Gia đình giàu người Hoa

Bán thuốc rong

Bán thuốc rong

Một nhà sư người Tàu

Một nhà sư người Tàu

Nam nghệ sĩ

Nam nghệ sĩ

Nữ nghệ sĩ

Nữ nghệ sĩ

Một cô gái Nûng

Một cô gái Nûng

Một người Hoa trung lưu

Một người Hoa trung lưu

Đám rước

Đám rước

Đám múa lân, Cholon_la_procession_du_dragon

Đám múa lân

Đốt pháo ở Chợ Lớn, Cholon_tir_des_petards_n49

Đốt pháo ở Chợ Lớn

Bên trong một ngôi chùa ở Chợ Lớn

Bên trong một ngôi chùa ở Chợ Lớn

Một gia đình người Hoa ở Chợ Lớn

Một gia đình người Hoa ở Chợ Lớn

Một gia đình người Hoa ở Lào Kay

Một gia đình người Hoa ở Lào Kay

Tiệm bán thịt

Tiệm bán thịt

Thương mại

Thương mại

Thợ máy người Hoa

Thợ máy người Hoa

Tập tục bó chân của người Hoa

Tập tục bó chân của người Hoa