Sài Gòn xưa – Người và Cảnh: Trên bến dưới thuyền   Theo Huỳnh Minh Tú