Thực ra sử dụng từ “Pháo kích ” với nghĩa là “tấn công bằng pháo” là không chính xác vì bài viết này chỉ muốn đề cập đến trận đánh có sử dụng hỏa khí đạt hiệu quả cao đầu tiên trong lịch sử nước ta. Năm