Tất cả dừng lại và chờ cho trẻ em băng qua đường

Tất cả dừng lại và chờ cho trẻ em băng qua đường, Hà Nội ngày 23/05/1954. Robert Capa - Indochina 1954. Last days of French war in Indochina. Robert Capa © International Center of Photography Hanoi. May 23rd, 1954. French Soldiers waiting for children to cross the road

Tất cả dừng lại và chờ cho trẻ em băng qua đường, Hà Nội ngày 23/05/1954.
Robert Capa – Indochina 1954. Last days of French war in Indochina.
Robert Capa © International Center of Photography
Hanoi. May 23rd, 1954.
French Soldiers waiting for children to cross the road

Tất cả dừng lại và chờ cho trẻ em băng qua đường
Xin bạn tích dấu sao

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Chia sẻ cũng là một cách để bảo tồn các giá trị văn hóa - lịch sử!